İngilizce

 

Atael Koleji, İngilizce öğretim yöntem ve metotlarını kullanabilen, gelişim, davranış ve öğrenme psikolojisini iyi bilen, öğrenci merkezli bir modeli esas alan ve dünyadaki İngilizce eğitimini takip ederek kendisini sürekli güncel tutan geniş bir kadroya sahiptir.

Tüm öğretmenlerimiz, pedagojik formasyonunu tamamlamış ve alanında tecrübe kazanmış olup, İngilizce öğretiminin, sadece bir dil öğretiminden ibaret değil aynı zamanda farklı kültür ve yaşam tarzlarını da öğreterek çocuklarımıza yeni bakış açıları kazandırmaya gönül vermiştir.

Eğitim dünyasındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları ve teknolojiyi takip eden, alanlarıyla ilgili çeşitli konferans, seminer ve sempozyumlara katılarak kendilerini sürekli geliştiren büyük bir öğretmen kadromuz, var olan tüm yöntem ve tekniklerin ışığında, yorum yapabilen ve kendi metotlarını geliştirebilen özgün çalışma prensiplerine sahiptir.

 

Felsefemiz:

 

Atael Koleji, sadece öğretmeyi değil, aynı zamanda ‘öğrenmeyi öğretmek ve öğretirken öğrenmek’ felsefesini temel alır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen okulumuz, bunun çocuklara öğrenmeyi sevdirmekten geçtiği inancına sahiptir.

 

Hedeflerimiz:

 

Atael Koleji, İngilizce’nin zorunlu, diğer yabancı dillerin de gerekli olduğunun farkındadır ve çocuklarımızı nasıl bir geleceğin beklediğini sürekli gündemde tutar. Yapılan araştırmalara göre günümüzde var olan iş kollarının neredeyse % 80’ine, yakın bir gelecekte artık ihtiyaç duyulmayacağı, henüz adı bile geçmeyen mesleklerin ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu bilimsel araştırmalardan yola çıkarak, Atael Koleji, öğrencilerine gelecekte hangi mesleklerle ilgileneceklerinden çok, o mesleği nasıl icra edeceklerine odaklanmaları gerektiğinin bilincini aşılamayı hedefler. Bu hedef, beraberinde, çağımızın olmazsa olmazları haline gelen 21. yüzyıl becerilerini gündeme getirmektedir.

Atael Koleji, İngilizce eğitiminde:

 

 • Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmeyi,
 • Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi aşılamayı,
 • Öğrenmeyi sevdirmeyi,
 • Sezgi yoluyla öğrenme becerilerini geliştirmeyi,
 • Yaratıcılık ve yenilenme becerilerini geliştirmeyi,
 • Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi,
 • İletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmeyi,
 • Bilgi, medya ve teknoloji alanlarında okur-yazarlık becerilerini geliştirmeyi,
 • Esneklik ve uyumluluk becerilerini geliştirmeyi,
 • Girişimcilik ve öz-yönelim becerilerini geliştirmeyi,
 • Sosyal ve kültürlerarası etkileşim becerilerini geliştirmeyi,
 • Üretkenlik, liderlik ve sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedefler.

 

Yöntemimiz:

 

Atael Koleji, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her kademede özgüvenle uyguladığı İngilizce programında dört beceriyi (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) temel alarak ders planlamalarını yapar. Bu becerilerden dinleme ve okuma becerileri algılamayı, konuşma ve yazma becerileri ise üretmeyi geliştirir. Dil öğrenimi üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ve yazılan makalelerden alınan sonuçlara göre, üretimi sağlamak için önce bir algının oluşturulması gerektiği ve dil öğrenmenin dört becerisi ele alındığında, konuşma becerisinin dinleme becerisiyle birlikte; yazma becerisinin de okumayla birlikte en verimli şekilde ilerleme kaydettiği öğrenilmiştir.

Bu bulguların ışığında, çocukların çok miktarda girdiye ihtiyacı olduğu, aynı zamanda bu girdileri kullanıp kendilerini yazılı ve sözlü rahatça ifade edebilmeleri gerektiği gerekçeleriyle, derslerimiz, Main Course, Listening & Speaking, Reading & Writing, English Drama şeklinde planlanmış ve her derse, alanlarında tecrübe sahibi olan farklı öğretmenler atanmıştır.

Sarmal bir yapıda olmasının en iyi olduğu kabul edilen müfredat çalışmaları yapılırken tüm kademelerin tek bir vücut halinde olması gerektiği düşünülmüş ve anasınıfından ilkokula, ilkokuldan ortaokula ve ortaokuldan liseye geçişlerde, var olan kazanımların korunarak, kaldığı yerden devam edebilmesine en iyi olanakları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Müfredatlar oluşturulurken ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin ilgi alanları, bireysel farklılıkları, öğrenme stilleri, gelişimsel özellikleri, ihtiyaçları, yaşadıkları sıkıntılar dikkate alınmış, çoklu zekâ kuramından ve öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanılmıştır.

Kazanımlar ve etkinlikler belirlenirken The Common European Framework of Reference (Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi, A1/2, B1/2, C1/2) standartlarından, Global Scale of English (10-90) ve The Cambridge Scale (80-230) standartları örnek alınmış, bu sayede öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınav ve etkinliklerde kendilerini yeterli bir şekilde ifade edebilmeleri hedeflenmiştir.

 

Etkinliklerimiz

 

 • Spelling Bee
 • Quiz Show
 • StoryMaker Competition
 • Speed Reading Competition
 • English Drama
 • Story Writing Competition

 

Yazma becerisi; dinleme, konuşma ve okuma becerilerine göre bireylerin en son kazandığı beceridir. Etkili okuma ve yaratıcı yazarlık teknikleriyle yıl boyunca ders etkinliklerine devam eden öğrencilerimiz artık bir ürün ortaya çıkaracaklar. Yazdıkları özgün öykülerle katılacakları bu yarışma onların yazma becerilerini eğlenerek hayata geçirmelerini sağlayacak.

 

Cambridge ESOL Exams

 

Atael Koleji Cambridge üniversitesinin hazırlamış olduğu Starters, Movers, Flyers, KET, PET sınavlarının uygulandığı bir sınav merkezidir. Öğrencilerimiz bu sınavlara okulumuzda katılabilecek, farklı bir ortamın verdiği sınav stresini yaşamaktan zorunda kalmayacaklar.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //